Ổn áp Standa, Biến áp Standa, Công ty cổ phần Standa Việt Nam